@article{6616,
   title     = "{Una lettera inedita di J.-Ph. Rameau a F. M. Zanotti
            (1752)}",
   year     = "1987",
}